Naziv projekta: Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ YEP)

Podržava: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)

Partner: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (MOS)

Projektni period: 7/2015 – 12/2017.

Kontekst


Mladi se veoma teško snalaze na promenljivom i dinamičnom tržištu rada. Nedovoljno su informisani o spektru profesionalnih mogućnosti i nedostaju im kompetencije za donošenje informisane odluke o daljim mogućnostima obrazovanja i usavršavanja, što se oslikava u visokoj stopi nezaposlenosti mladih u Srbiji, koja je za uzrast od 15 do 24 godine iznosila 41,7% u 2014. godini. Gotovo petina mladih pripada grupi NEET koja nije ni u obrazovanju, ni u obuci, ni u zaposlenju a statistika govori da je gotovo 70% neaktivno. Sa druge strane problema visoke nezaposlenosti mladih u Srbiji imamo situaciju da poslodavci sve teže pronalaze adekvatne i kvalitetne kadrove. Potencijal preduzetništva mladih se ne koristi dovoljno, a na osnovu velikog broja međusektorskih inicijativa, vidi se jasno izražena spremnost institucija za saradnju na svim nivoima da bi se odgovorilo na ovakvu situaciju.

Pristup

Projekat ima zadatak da pruži podršku mladima da se bolje pozicioniraju na tržištu rada i ohrabri ih da prepoznaju, kreiraju i iskoriste mogućnosti za zapošljavanje. Projekat će delovati u dve oblasti:

Prva oblast delovanja se realizuje na dve lokacije u Srbiji, gde ćemo pomoći da se kreira, testira i definiše specifična lokalna inicijativa za zapošljavanje mladih koja će se  zasnovati na potrebama kako mladih tako i tržišta rada u datim sredinama. Podržaće se i saradnja ključnih aktera koji će iskustva i preporuke u kreiranju lokalnih uslova za zapošljavanje mladih preneti na nacionalni nivo na kojem će se voditi  Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih kao interdisciplinarni, dijalog stručnjaka, mladih i poslodavaca i relevantnih ministarstava i institucija koje se bave zapošljavanjem mladih.

Druga oblast delovanja se odnosi na uspostavljanje Nemačko-srpske  inicijative za održivi razvoj i zapošljavanje kroz politički dijalog.

Očekivani rezultati

Preduzimanjem lokalnih inicijativa za zapošljavanje očekujemo da se:

  • Poboljša koordinacija i saradnja relevantnih institucija u javnom, privrednom i civilnom sektoru na lokalnom nivou, sa ciljem da se unaprede uslovi za zapošljavanje mladih.
  • Unaprede i inoviraju mere aktivne politike tržišta rada, koje će se zasnivati na potrebama mladih. Postojeće usluge promovisaćemo sa ciljem da mladi ljudi efikasnije koriste postojeće strukture i usluge.

Uspostavljanjem nacionalnog dijaloga za zapošljavanje mladih očekujemo da se:

  • Sprovede interdisciplinarni stručni dijalog sa ciljem da se kreiraju politike, strategije i planovi koji će omogućiti podsticanje zapošljavanja mladih.

Rezultati i postignuća ovog stručnog dijaloga će se integrisati u politički dijalog u okviru Nemačko-srpske inicijative za održivi razvoj i zapošljavanje.